Houses for the Session 2019-2020

Nalwa House

Housemaster: Mrs HK Bajwa (7589218101)
House Matron: Ms Bhadra Nair (9478050107)
Phone - 01822238821, 7627820360

Ranjit House

Housemaster: Mr HP Shukla (9915292644)
House Matron: Ms Bhadra Nair (9478050107)
Phone - 01822238822, 7627820361

Subhash House

Housemaster: Mr Munish Sharma (8968353506)
House Matron: Mr Puran singh (7589271443)
Phone - 01822238820, 7627820362

Lajpat House

Housemaster: Mr Anand Prakash Pandey (9530935359)
Hostel Supdt: Mr Devender Singh (9463762868)
Phone - 01822238819, 7627820363

Chittranjan House

Housemaster: Mr RD Singh (9417877075)
Hostel Supdt: Mr Puran Singh (7589271443)
Phone - 01822238818, 7627820365

Motilal House

Housemaster: Mr Shiv Kumr (9877421655)
Hostel Supdt: Mr Kundan Kumar()
Phone - 01822238717, 7627820364

Tagore House

Housemaster: Mr Kamaljit Singh (8146264100)
Hostel Supdt: Mr Dev Kumar (9815650277)
Phone - 01822238716, 7627820366

Sarojini House

Housemaster: Mr D Mishra (7696291718)
Hostel Supdt: Mr Devender Singh (9463762868)
Phone - 01822238715, 7627820367

Azad House

Housemaster: Dr SK Gautam (9417877488)
Hostel Supdt: Mr Dev Kumar(9815650277)
Phone - 01822238714, 7627820368

Patel House

Housemaster: Mr Raj Kumar (9478927492)
Hostel Supdt: Mr Kundan Singh ()
Phone - 01822238711, 7627820370

Bhagat House

Housemaster: Mr Yadwinder Singh (9417348061)
Hostel Supdt: Mr Kundan Singh ()
Phone - 01822238712, 7627820369

Tilak House

Housemaster: Mr MS Bajwa (9463484041)
Hostel Supdt: Mr Puran Singh (7589271443)
Phone - 01822238710, 7627820371